Skip to content

Статус гост 3262-75 в украине

Скачать статус гост 3262-75 в украине rtf

Гост Лес пиломатериалы гост купит гост госты. Основное направление деятельности Гост Лес производство, продажа пиломатериалов гост, проектирование комплектов для строительства коттеджей, домов, бань из бруса. Гост Лес пиломатериалы гост купит гост пиломатериалы Пиломатериалы гост - можете выбрать качественные пиломатериалы по госту.

Мир Метизов 35 21 ; 3262-75 Бланки, договор и другоегостгостгостгостгост Мы готовы решить Украине сложные, нестандартные задачи в сфере статуса. Бесплатные ГОСТы онлайн скачать. Видео о Гост Пиломатериалы гост - можете выбрать качественные пиломатериалы по госту.

Статус. Действующий. Вид документа. ГОСТ (Межгосударственный стандарт). Шифр документа. Разработчик. Министерство чёрной металлургии СССР (Минчермет).  ГОСТ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ. Москва. Государственный стандарт союза сср. Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ. Технические условия Water-supply and gas-supply steel pipes. Technical conditions.

ГОСТ (государственный стандарт) — одна из основных категорий стандартов в СССР, сегодня межгосударственный стандарт в СНГ. Принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации lenalena.ru  Гост украина. Обозначение: ГОСТ Статус: действующий. Название рус.  Дата актуализации: Текст поправки интегрирован в текст или описание стандарта. Изменение №2 к ГОСТ Обозначение: Изменение №2 к ГОСТ Дата введения в действие: Дата актуализации: Specifications.

Ãîñò — Îêï 13 , îêï 13 Äàòà ââåäåíèÿ Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íåîöèíêîâàííûå è îöèíêîâàííûå ñòàëüíûå ñâàð-íûå òðóáû ñ íàðåçàííîé èëè íàêàòàííîé öèëèíäðè÷åñêîé ðåçüáîé è áåç ðåçüáû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ âîäîïðîâîäîâ è ãàçîïðîâîäîâ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, à òàêæå äëÿ äåòàëåé âîäîïðîâîäíûõ è ãàçîïðîâîä-íûõ êîíñòðóêöèé.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 2, 3, 5). 1. ÑÎÐÒÀÌÅÍÒ.  ÃÎÑÒ —75 Ñ. 4. Íà òðóáàõ, èçãîòîâëåííûõ ìåòîäîì ïå÷íîé ñâàðêè, äîïóñêàåòñÿ â ìåñòå øâà óìåíüøåíèå íà-ðóæíîãî äèàìåòðà äî 0,5 ìì ïðè íàëè÷èè â ýòîì ìåñòå ïîëîãîãî óòîëùåíèÿ ïî âíóòðåííåìó äèàìåò-ðó íå áîëåå 1,0 ìì. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 3, 4). Обозначение: ГОСТ Статус: действующий. Тип  Изменение №1 к ГОСТ Дата введения в действие: Текст поправки интегрирован в текст или описание стандарта.

Изменение №2 к ГОСТ Обозначение: Изменение №2 к ГОСТ Дата введения в действие: Текст поправки интегрирован в текст или описание стандарта. Изменение №3 к ГОСТ Обозначение: Изменение №3 к ГОСТ Дата введения в действие: Текст поправки интегрирован в текст или описание стандарта.

Изменение №4 к ГОСТ Обозначение: Изменение №4 к ГОСТ Дата введения в действие: Государственный стандарт союза сср. Трубы стальные водогазопроводные технические условия ГОСТ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва.

Государственный стандарт союза сср. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Технические условия. ГОСТ Water-supply and gas-supply steel pipes Technical conditions. ОКП , ОКП ГОСТ Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. Найменування документа (укр.) ГОСТ Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови (Перевидання (травень р.) зі Змінами № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Дата початку дії.  Дата скасування дії. Статус. Діючий. Вид документа. ГОСТ (Міждержавний стандарт).

Шифр документа. Розробник. Міністерство чорної металургії СРСР (Мінчормет).

PDF, PDF, txt, rtf